هیئت علمی گروه میکروبیولوژی دانشکده زیست شناسی

دکتر حمید مقیمی

دانشیار - مدیر گروه

تلفن: 66415495

hmoghimi@ut.ac.ir

 

  • زیست فناوری محیط زیست
  • میکروبیولوژی محیط زیست

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

دکتر محمدعلی آموزگار

استاد

تلفن: 61113557

amoozegar@ut.ac.ir

 

زیست شناسی و بیوتکنولوژی اکستریموفیل ها

سیستماتیک و تاکسونومی آرکی ها و باکتری ها

میکروبیولوژی محیطی

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

     

دکتر جواد حامدی

استاد (وابسته)

تلفن: 61113556

jhamedi@ut.ac.ir

 

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

دکتر احسان عارفیان

دانشیار

تلفن: 66965594

arefian@ut.ac.ir

 

ویروس نوترکیب

میکرو RNA

باکتریوفاژ محیطی

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

دکتر نسیم کاشف

دانشیار

تلفن: 61113558

kashefn@ut.ac.ir

 

راهکارهای جدید درمانی برای مقابله با باکتریهای مقاوم به دارو
  • فتودینامیک تراپی ضد میکربی
  • مقابله با بیوفیلمهای میکربی
  • اثرات ضد میکربی گیاهان دارویی

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

دکتر فاطمه محمدی پناه

دانشیار (وابسته)

تلفن: 61113560

fmohammadipanah@ut.ac.ir

 

  • زیست فناوری دارویی
  • زیست فناوری دریایی
  • تاکسونومی و فیلوژنی باکتری ها
  • ترکیبات زیست فعال

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی