برنامه-درسی-و-امتحانی-کارشناسی - biology
- سه‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۲

برنامه درسی و امتحانی دوره کارشناسی

برنامه هفتگی نیمسال اول 1403-1402 دانشکده زیست شناسی  مقطع کارشناسی پردیس علوم (به روز رسانی شده در تاریخ 1402/06/01)

کلاس

.

3-5

کلاس

1-3

کلاس

10-12

کلاس

8-10

ایام

100

 

 

 

112

 

 

273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

زیست شناسی میکروبی و ساختار  تنوع میکروبی (دکتر آموزگار-دکتر مقیمی)

 

زیست فناوری محیطی (دکتر سلیمی)

 

اندیشه اسلامی 1 -  (آقایان)

 

 

آز شیمی عمومی  1 ( 02 ) (تنه مشترک)

 

آز باکتری شناسی پزشکی 1 (دکتر یاوری)

 

آز سیستماتیک گیاهی2(دکتر آخانی)

 

آز بافت شناسی جانوری ( 02 )(دکتر فضیلی)

 

 

اکولوژی آبها و آبزی پروری- اختیاری جانوری(دکتر رحیمیان)

 

آز فیزیک عمومی 1 (02)(ترم 3 گ-ج-زیست فناوری-میکروبیولوژی ورودی 1401)

100

 

 

112

 

 

204

 

 

273

 

 

 

 

 

 

 

 

مبانی زیست شناسی تکوینی(دکتر زینلی-دکتر زارع)

 

بیوشیمی ساختار (01) (دکتر حبیبی)

 

 

بیوشیمی ساختار (02)(دکتر صفریان و زرگر)

 

 

اندیشه اسلامی 1 (ورودی جدید)(آقایان)

 

 

 

آز شیمی عمومی  1 (01) (مشترک  ف .گ )

 

 

100

 

 

هرباریوم

 

 

204

 

 

331

 

 

273

 

 

آمفی تئاتر میکروب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بوم شناسی(دکتر سیدی- دکتر مهدیقلی)

(ترم 1 تنه مشترک)

 

سیستماتیک گیاهی (2)(دکترآخانی)

 

 

باکتری شناسی پزشکی  1(دکتر یاوری

)

 

شیمی آلی 2

 

 

اندیشه اسلامی 1 - (برای خانمها)

 

 

برنامه نویسی و ساختار داده ها (حمید پاتینیان)

 

 

آز بافت شناسی جانوری ( 01 )(دکتر فضیلی)

 

آز زیست شناسی میکروبی   ( 01 )(خانم استوار)

 

آز فیزیک عمومی 1 (01) (ترم 3 گ-ج-زیست فناوری-میکروبیولوژی ورودی 1401)

100

 

 

331

 

 

 

 

273

 

 

 

 

112

 

 

204

ریاضی عمومی  1

 

 

اصول و روشهای رده بندی گیاهان  (دکتر آخانی)

 

 

 

ژنتیک ملکولی  ( 01 )( دکتر عرب نجفی)

 

 

 

جانورشناسی بی مهرگان(دکتر ساری- دکتر رحیمیان)

 

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی 1

 

شنبه

100

 

 

112

 

 

273

 

 

 

204

 

 

 

 

 

تکامل(دکتر ندرلو)

مهندسی بیوشیمی(دکتر یزدیان)

 

زیست شناسی گیاهی ( خانم دکتر سلمکی- دکتر نیکنام)

 

اندیشه اسلامی 1 (ورودی جدید)(خانم ها)

 

 

متون تخصصی – اختیاری سلولی و مولکولی (دکتر عرب نجفی)

 

آز شیمی عمومی 1 ( 03 )  

 

آز زیست شناسی میکروبی   (04)(خانم استوار)

 

آز فیزیک عمومی 1 (03) فقط ورودیهای 1401 به استثناء س.م

 

100

 

 

 

204

 

 

273

 

 

 

 

 

 

 

 

112

بوم شناسی(دکتر سیدی- دکتر مهدیقلی) (ترم 1 تنه مشترک)

 

 

بیوشیمی و بیوفیزیک(دکتر امینی نسب)

 

کارگاه آمار زیستی

 

ازژنتیک ملکولی ( 03 )(خانم مینایی)

 

آز بیوشیمی ساختار  (02 )(دکتر عندلیب)

 

آز ساختار تنوع میکروبی  (03)(خانم استوار)

 

 

مبانی زیست فناوری جانوری(دکتر حسین- دکتر علوی)

 

100

 

 

112

 

204

 

 

331

مبانی زیست شناسی سلولی و ملکولی(01) – دکتر صفریان

 

فیزیولوژی گیاهی 3 (دکتر نیکنام)

 

ساختار و تنوع جانوری (میکروبیولوژی ورودی  1402)(دکتر ساری-دکتر سیدی)

 

تمایز سلولهای جانوری-اختیاری جانوری  (دکتر زینلی)

 

آز ژنتیک ملکولی  ( 02 )(خانم مینایی)

 

آز زیست شناسی میکروبی/ ساختار و تنوع میکروبی(02) (خانم استوار)

 

آز زیست شناسی گیاهی ( 01 )  (خانم عرب سلمانی)

 

آز فیزیولوژی دستگاهها  1(01 )(دکتر دلفی)

100

 

 

112

 

 

 

204

 

 

هرباریوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

273

ژنتیک ملکولی ( 02 )(دکتر اینانلو)

 

زیست شناسی جانوری(دکتر رحیمیان- دکتررضایوف)

 

زیست فناوری پزشکی( دکتر حسین – دکتر بخشنده)

 

 

گیاهان دارویی – اختیاری گیاهی (دکتر مهدیقلی)

 

آز بیوشیمی ساختار  (01)(دکتر عندلیب)

آزژنتیک ملکولی ( 01 )(خانم مینایی)

آز ساختار تنوع میکروبی ( 01 )(خانم استوار)

 

آز شیمی آلی 2 

 

فیزیک  عمومی 1 (ورودی 1402)

 

 

یک شنبه

100

-

 

112

 

 

273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

 

 

331

زیست شناسی میکروبی و ساختار تنوع میکروبی(دکتر آموزگار-دکتر مقیمی)

بافت شناسی جانوری(دکتر کهتری-دکتر حسین)

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام  (برای خانمها)

آز شیمی  عمومی  1 ( 04 )  

 

آز میکروبیولوژی محیطی(آقای عباسی)

 

آز فیزیک (05)(فقط ورودیهای 1401 به استثناء س.م)

آز ساختار و تنوع جانوری  (دکتر صالحی)

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی 2 (دکتر صفریان)

 

فیزیولوژی مقایسه ای (دکتر رضایوف)

100

 

331

 

 

 

 

 

204

 

 

112

 

 

273

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه آمار زیستی

 

مبانی فناوری سلول های بنیادی +

فناوری سلول های بنیادی – اختیاری زیست فناوری (دکتر زینلی-دکتر کهتری –دکتر عطاری)

 

 

بیوشیمی ساختار (01)(دکتر صفریان-دکترزرگر )(ترم 3 تنه مشترک)

 

بیوشیمی ساختار02) (دکتر حبیبی) (ترم 3 تنه مشترک)

 

تاریخ  تحلیلی صدر اسلام ( ورودی جدید)(آقایان)

 

آز ژنتیک ملکولی ( 06 )(خانم مینایی)

 

آز فیزیولوژی دستگاه ها (02)( دکتر دلفی)

 

100

 

204

 

273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331

 

 

شیمی عمومی  1(تنه مشترک ترم 1)

 

برنامه نویسی و ساختار داده ها

 

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (برای خانمها)

جلسات دانشکده

آزبیوشیمی ساختار   ( 03 )(دکتر عندلیب)

 

آز فیزیولوژی دستگاهها  ( 01 )(دکتر دلفی)

 

آز ژنتیک ملکولی ( 05 )(خانم مینایی)

 

آز فیزیولوژی گیاهی 1(دکتر احمدی سخا)

 

آز میکروبیولوژی صنعتی ( 01 )(آقای عباسی)

 

فیزیک عمومی 1 (04) (برای ورودی 1401 گیاهی-جانوری-میکروبیولوژی-زیست فناوری)

 

100

 

 

112

 

204

 

 

آمفی  تئاتر میکروب

 

 

331

ریاضی عمومی  1

 

 

 

 

 

ژنتیک ملکولی ( 01 )(دکتر عرب نجفی)

 

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی 1

 

 

 

 

میکروبیولوژی صنعتی(دکتر مقیمی)

 

 

 

آز ژنتیک ملکولی ( 04 )خانم مینایی

 

جانور شناسی بی مهرگان(دکتر رحیمیان- دکتر ساری)

 

 

دوشنبه

100

 

 

112

 

204

 

 

 

331

 

 

 

 

 

273

تکامل(دکتر ندرلو)

 

 

مهندسی بیوشیمی(دکتر یزدیان)

 

میکروبیولوژی محیطی(دکتر آموزگار-دکتر نصر)

 

زیست فناوری گیاهی(دکتر نیکنام)

 

آز ساختار و تنوع میکروبی ( 04) (خانم استوار)

 

 

تاریخ  تحلیلی صدر اسلام ( ورودی جدید)(خانم ها)

 

آز فیزیک (06)(فقط ورودی های 1401 به استثناء س.م)

 

آز ساختار و تنوع جانوری (فقط میکروبیولوژی ورودی جدید) دکتر صالحی

100

 

 

112

 

 

 

204

 

 

331

 

 

 

 

 

 

 

 

273

 

 

فیزیک عمومی 1 (ورودی 1401 همه رشته ها به استثناء س.م)

 

زیست شناسی انگل ها(دکتر ملک- دکتر سیدی)

 

 

بیوفیزیک و بیوشیمی (دکتر امینی نسب)

 

 

زیست شناسی تکوینی گیاهی(دکتر زارع)

 

آز زیست شناسی سلولی و ملکولی 1 ( 02 )(خانم حیدری)

 

آز بیوشیمی ساختار (05)(دکتر عندلیب)

 

 

 

زیست شناسی جانوری (دکتر رضایوف-دکتر رحیمیان )

 

100

 

 

112

 

 

204

 

 

273

 

 

 

331

 

 

204

 

 

-

 

 

 

 

مبانی زیست شناسی تکوینی(دکتر زینلی- دکتر زارع)

 

بیوشیمی ویتامین ها و هورمون ها(دکتر زرگر)

 

زیست فناوری پزشکی  

 

 

مبانی زیست شناسی سلولی و ملکولی – دکتر صفریان

 

 

کارگاه آمار زیستی (دکتر ملک)

 

ساختار و تنوع جانوری (فقط میکروبیولوژی ورودی جدید) دکتر سیدی-دکتر ساری

 

از زیست شناسی گیاهی ( 02 )  ف (خانم عرب سلمانی)

 

آز زیست شناسی  سلولی و ملکولی 1 (02) (خانم حیدری)

100

 

 

112

 

 

 

204

 

آمفی تئاتر میکروب

 

 

 

 

331

 

 

 

 

273

ژنتیک ملکولی ( 02 )( دکتر اینانلو)

 

مبانی مهندسی ژنتیک(دکتر معتمد)

 

فیزیولوژی دستگاهها (دکتر عطاری-دکتر علوی)

 

زیست فناوری غذایی – اختیاری فناوری(دکتر محمدی پناه)

 

آز مبانی زیست شناسی سلولی ملکولی- 01 (خانم حیدی)

 

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی 2

 

 

آز بیوشیمی ساختار  (04)(دکتر عندلیب)

 

 

فیزیک عمومی  1 (ورودی 1402 )

سه شنبه

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

273

 

 

 

 

 

 

331

زیست شناسی گیاهی(دکتر سلمکی-دکتر نیکنام)

 

 

آز شیمی عمومی   1 (6 0 )

 

آز زیست شناسی انگل ها(دکتر صالحی)

 

آز میکروبیولوژی صنعتی ( 02 )(آقای عباسی)

 

 

 

 

 

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام (برای آقایان)

 

آز فیزیک  عمومی 1(5) (ورودی 1401 همه رشته ها به جز س.م)

 

 

کارگاه آمار زیستی

100

 

 

 

112

 

 

204

 

 

 

331

 

 

273

زیست مواد و مهندسی بافت(دکتربخشنده)

 

 

 

فرآیند تولید در مقیاس  وسیع (دکتر حامدی)

 

ویروس شناسی پزشکی – اختیاری میکروب(دکتر عارفیان)

 

 

فیزیولوژی گیاهی 1(دکتر رضائیان)

 

 

کارگاه آمار زیستی

 

آز مبانی زیست شناسی سلولی  ملکولی( 04 (خانم حیدری)

 

آز زیست شناسی میکروبی  ( 05 )(خانم استوار)

 

از شیمی عمومی 1 ( 05 ) (تنه مشترک ترم 1)

 

100

 

112

 

 

204

 

 

331

 

آمفی تئاتر میکروب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

273

 

شیمی عمومی  1(تنه مشترک ترم 1)

 

بافت شناسی جانوری(دکتر حسین- دکتر کهتری)

 

مبانی نانو بیوتکنولوژی(دکتر حبیبی)

 

 

شیمی آلی 2

 

باکتری شناسی پزشکی 1 (دکتر یاوری)

 

 

آز اکولوژی گیاهی(خانم عرب سلمانی)

 

آز مبانی زیست شناسی سلولی  ملکول(03)(خانم حیدری)

 

آز جانورشناسی بی مهرگان (دکتر صالحی)

 

آز زیست شناسی میکروبی ( 04 )(خانم استوار)

 

اندیشه اسلامی 1 (برای خانمها)

204

-

 

 

 

112

 

 

100

 

هرباریوم

 

 

273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331

ایمنی شناسی – زیست فناوری  + ایمنی شناسی  -  اختیاری میکروب(دکتر قائمی منش)(ترم 5 زیست فناوری الزامی سایر رشته ها اختیاری)

فیزیولوژی دستگاهها (دکتر علوی – دکتر عطاری)(ترم 5 جانوری)

 

آمار زیستی (ترم 3 تنه مشترک)

 

اکولوژی گیاهی (دکتر مهدیقلی)(ترم 5 گیاهی)

 

اندیشه اسلامی 1 (برای آقایان)

 

آز مبانی زیست شناسی سلولی  ملکولی(02(خانم حیدری)(ترم 5 همه رشته ها به استثناء س.م)

 

 

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی 2 (ترم 5 س.م)

چهار شنبه


 

 

 

 (آخرین به روز رسانی 1402/03/26)

برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران

ایام هفته

8-10

محل

10-12

محل

14-16

محل

16-18

محل

شنبه

1402/3/27

باکتری شناسی پزشکی 2

فیزیولوژی اعصاب و غدد

112

100

بیوشیمی متابولیسم ( 01)

بیوشیمی متابولیسم (02)

 100

112 و 204

بیوشیمی فیزیک

زیست فناوری میکروبی

100

112

زبان انگلیسی

 

یکشنبه

1402/3/28

سیستماتیک گیاهی 3

112

ریاضی عمومی 2

 

ریاضی عمومی 1

100 و 112

 

204

 

 

 

 

دوشنبه

1402/3/29

میکروبیولوژی غذایی

جنین شناسی جانوری

100

112

ژنتیک پایه

100 و 112

مبانی بیوانفورماتیک

سلولی(دکتر امینی نسب)

مبانی بیوانفورماتیک

زیست فناوری(خ دکتر  صالحی)

112

 

100

زبان فارسی

 

سه شنبه

1402/3/30

تکثیر گیاهان

112

شیمی آلی 1 ( 01)

 

شیمی آلی 1 (02)

100

 

112

ژنتیک انسانی

100 و 112

 

 

چهارشنبه

1402/3/31

مبانی فیزیولوژی جانوری

کشت سلول و بافت

100

112

زیست فناوری جانوری

رفتار شناسی جانوری

100

112

قارچ شناسی

ساعت برگزاری امتحان

(13-15)

زیست شناسی سلولی و ملکولی3

100

 

112

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

1402/4/3

زیست شناسی پرتوی

جانور شناسی مهره داران

100

112

 

شیمی عمومی 2

 

100 و 112

مبانی فیزیولوزی گیاهی

تجاری سازی در زیست فناوری

100

112

کشت سلول و بافت گیاهی

112

یکشنبه

1402/4/4

 

ویروس شناسی

100

سیستماتیک گیاهی 1

مبانی زیست شناسی سامانه ها

112

100

فیزیولوژی گیاهی 2

اندامک ها : ساختار و ژنتیک

112

100

جنین شناسی انسان

ساعت برگزاری امتحان

(15-17)

112

دوشنبه

1402/4/5

ریخت شناسی و تشریح گیاهی

بوم شناسی و تکامل

100

112

فیزیک عمومی 1

فیزیولوژی سلول

100

112

فیزیولوژی میکروبی

 

100

زیست شناسی سلولی: اسکلت سلولی

112

سه شنبه

1402/4/6

مبانی مهندسی ژنتیک

100

حشره شناسی

جلبک شناسی

اکولوژی عمومی

204

273

100 و 112

مباحثی در ژنتیک

100

 

 

 

مقررات مربوط به امتحانات

1- حاضر شدن در جلسه امتحان راس ساعت مقرر

2- همراه داشتن کارت دانشجویی در جلسه امتحان و ارائه آن به مسئولین الزامی  است.

3- داشتن هرگونه نوشته؛ یادداشت؛ جزوه و کتاب و هر نوع کاغذ ( جز دفترچه امتحانی که در جلسه امتحان از طرف دانشکده داده می شود)  در جلسه امتحان خواه مربوط به سوال امتحانی باشد و خواه  نباشد و مورد استفاده دانشجو واقع شود یا نشود همچنین هر نوع اشاره و صحبت با یکدیگر بعد از توزیع سوال و نشان دادن ورقه های امتحان به یکدیگر باعث اخراج از جلسه امتحان و نمره صفر در آن درس منظور و  مراتب به کمیته انضباطی  دانشجویان گزارش خواهد شد.

4- همراه داشتن تلفن همراه در جلسه امتحان ممنوع است و باعث اخراج از جلسه امتحان و نمره صفر در آن درس منظور خواهد شد.

5-رعایت نکردن نظم و مقررات در جلسه امتحان باعث اخراج دانشجو از جلسه امتحان و داشتن نمره صفر در آن درس خواهد بود.