برنامه-درسی-و-امتحانی-کارشناسی - biology
- یک‌شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

برنامه درسی و امتحانی دوره کارشناسی

برنامه هفتگی نیمسال اول 1403-1402 دانشکده زیست شناسی  مقطع کارشناسی پردیس علوم (به روز رسانی شده در تاریخ 1402/07/04)

 

کلاس.

3-5

کلاس

1-3

کلاس

10-12

کلاس

8-10

ایام

100

 

 

112

 

 

273

 

 

 

 

 

 

 

 

204

زیست شناسی میکروبی و ساختار  تنوع میکروبی

 

زیست فناوری محیطی

 

 

اندیشه اسلامی 1  (آقایان)

 

 

آز شیمی عمومی  1 ( 02 )

 

آز باکتری شناسی پزشکی 1

 

آز سیستماتیک گیاهی2

 

اکولوژی آبزیان و آبزی پروری

 

آز فیزیک عمومی 1 (02)

100

 

112

 

 

204

 

 

273

 

 

 

 

 

 

 

 

مبانی زیست شناسی تکوینی

 

بیوشیمی ساختار(01)

 

 

بیوشیمی ساختار(02)

 

 

اندیشه اسلامی 1 (ورودی جدید)(آقایان)

 

 

 

آز شیمی عمومی  1 (01)

 

 

100

 

هرباریوم

 

 

204

 

331

 

 

273

 

آمفی تئاتر میکروب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بوم شناسی

 

سیستماتیک گیاهی 2

 

 

باکتری شناسی پزشکی  1

 

شیمی آلی 2

 

 

اندیشه اسلامی 1 ( خانمها)

 

برنامه نویسی و ساختار داده ها

 

 

آز بافت شناسی جانوری ( 01 )

 

آز زیست شناسی میکروبی  ( 01 )

 

آز فیزیک عمومی 1 (01)

100

 

 

331

 

 

273

 

 

 

112

 

 

204

ریاضی عمومی  1

 

اصول و روشهای رده بندی گیاهان 

 

 

 

ژنتیک ملکولی  ( 01 )

 

 

 

جانورشناسی بی مهرگان

 

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی 1

 

 

آز بافت شناسی جانوری(01)

شنبه

100

 

 

112

 

 

 

273

 

204

 

تکامل

 

 

مهندسی بیوشیمی

 

 

اندیشه اسلامی 1 (ورودی جدید)(خانم ها)

متون تخصصی

 

آز شیمی عمومی 1 ( 03 )  

 

آز زیست شناسی میکروبی  (04)

 

آز فیزیک عمومی 1

 

100

 

 

 

204

 

 

273

 

 

 

 

 

 

 

112

بوم شناسی

 

 

بیوفیزیک

 

 

کارگاه آمار زیستی

 

آز ژنتیک ملکولی ( 03 )

 

آز بیوشیمی ساختار  ( 03 )

 

آز ساختار تنوع میکروبی  ( 02 )

 

مبانی زیست فناوری جانوری

 

112

 

331

 

 

100

 

204

مبانی زیست شناسی سلولی و ملکولی(01)

 

فیزیولوژی گیاهی 3

 

 

ساختار و تنوع جانوری

 

تمایز سلولهای جانوری

 

آز ژنتیک ملکولی ( 02 )

 

آز زیست شناسی میکروبی/ ساختار و تنوع میکروبی  

 

آز زیست شناسی گیاهی ( 01 )

 

آز فیزیولوژی دستگاهها ( 02 )

273

 

112

 

 

204

 

هرباریوم

 

 

 

 

 

 

 

 

100

ژنتیک ملکولی ( 02 )

 

زیست شناسی گیاهی

 

 

زیست فناوری پزشکی

 

گیاهان دارویی

 

آز بیوشیمی ساختار ( 02 )

 

آز ژنتیک ملکولی ( 01 )

آز ساختار تنوع میکروبی (01 )

 

آز شیمی آلی 2 

 

فیزیک  عمومی 1 (نو ورودان)

 

 

 

یک شنبه

100

 

 

112

 

 

273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

 

 

331

زیست شناسی میکروبی و ساختار تنوع میکروبی

 

بافت شناسی جانوری

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام  (برای خانمها)

آز شیمی  عمومی  1 ( 04 )  

 

آز میکروبیولوژی محیطی

 

آز فیزیک (05)

 

آز ساختار و تنوع جانوری  (01)

 

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی 2

 

 

فیزیولوژی مقایسه ای

سایت کامپیوتر

 

100

 

204

 

 

112

 

 

273

 

 

کارگاه آمار زیستی

 

 

مبانی فناوری سلول های بنیادی

 

بیوشیمی ساختار 01

 

بیوشیمی ساختار 02

 

 

تاریخ  تحلیلی صدر اسلام ( ورودی جدید)(آقایان)

 

آز ژنتیک ملکولی ( 06 )

 

آز فیزیولوژی دستگاهها

100

 

 

273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331

 

 

شیمی عمومی  1

 

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (برای خانمها)

 

آزبیوشیمی ساختار (03)

 

آز فیزیولوژی دستگاهها  (01 )

 

آز ژنتیک ملکولی ( 05 )

 

آز فیزیولوژی گیاهی 1

 

آز میکروبیولوژی صنعتی (01 )

 

فیزیک عمومی 1

100

331

 

204

 

آمفی  تئاتر میکروب

 

112

 

273

ریاضی عمومی  1

 

ژنتیک ملکولی ( 01 )

 

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی 1

(ترم 3 س.م)

 

 

 

میکروبیولوژی صنعتی

 

 

 

آز ژنتیک ملکولی ( 04 )

 

جانور شناسی بی مهرگان

 

 

برنامه نویسی و ساختار داده ها

دوشنبه

100

 

 

112

 

 

204

 

331

 

 

273

تکامل

 

 

مهندسی بیوشیمی

 

میکروبیولوژی محیطی

 

زیست فناوری گیاهی

 

آز ساختار و تنوع میکروبی (04)

 

تاریخ  تحلیلی صدر اسلام ( ورودی جدید)(خانم ها)

آز فیزیک (06)

 

آز ساختار و تنوع جانوری(03)

100

 

 

112

 

 

 

204

 

 

331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فیزیک عمومی 1 (ورودی 1401 )

 

 

زیست شناسی انگل ها

 

 

 

بیوفیزیک

 

 

زیست شناسی تکوینی گیاهی

 

آز زیست شناسی سلولی و ملکولی 1 ( 02 )

 

آز  ساختار و تنوع جانوری(02)

 

100

 

112

 

 

331

 

204

 

سایت کامپیوتر

 

 

 

273

 

 

 

 

مبانی زیست شناسی تکوینی

 

بیوشیمی ویتامین ها و هورمون ها

 

 

زیست فناوری پزشکی  

 

مبانی زیست شناسی سلولی و ملکولی(01)

 

کارگاه آمار زیستی

 

 

 

 

ساختار و تنوع جانوری

 

آز زیست شناسی گیاهی ( 02 )

 

آز بیوشیمی ساختار(05)

 

آز زیست شناسی  سلولی و ملکولی 1( 01)

273

 

112

 

 

204

 

آمفی تئاتر میکروب

 

 

 

331

 

 

 

 

100

ژنتیک ملکولی ( 02 )

 

مبانی مهندسی ژنتیک

 

فیزیولوژی دستگاهها

 

زیست فناوری غذایی

 

 

آز مبانی زیست شناسی سلولی ملکولی(01)

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی 2

 

آز بیوشیمی ساختار ( 04 )

 

فیزیک عمومی  1 (ورودی 1402 )

سه شنبه

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

273

 

 

 

 

 

سایت کامپیوتر

زیست شناسی گیاهی

 

 

آز شیمی عمومی 1 (6 0 )

 

آز زیست شناسی انگل ها

 

آز میکروبیولوژی صنعتی ( 02 )

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام (برای آقایان)

 

آز فیزیک  عمومی 1(05)

 

 

کارگاه آمار زیستی

100

 

112

 

 

204

 

 

331

 

سایت کامپیوتر

 

 

زیست مواد و مهندسی بافت

 

فرآیند تولید در مقیاس  وسیع

 

 

ویروس شناسی پزشکی

 

 

فیزیولوژی گیاهی 1

 

کارگاه آمار زیستی

 

آز مبانی زیست شناسی سلولی  ملکولی(04)

 

آز ساختار و توع جانور(04)

آز زیست شناسی میکروبی ( 05 )

 

از شیمی عمومی 1 ( 05 )

 

100

 

112

 

 

204

 

331

 

آمفی تئاتر میکروب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

273

 

شیمی عمومی  1

 

بافت شناسی جانوری

 

 

مبانی نانو بیوتکنولوژی

 

شیمی آلی 2

 

باکتری شناسی پزشکی 1

 

آز اکولوژی گیاهی

 

آز مبانی زیست شناسی سلولی  ملکولی(03)

 

آز جانورشناسی بی مهرگان

 

آز زیست شناسی میکروبی ( 04 )

 

اندیشه اسلامی 1 (برای خانمها)

331

 

112

 

 

100

 

هرباریوم

 

273

 

 

 

 

 

 

 

204

ایمنی شناسی

 

فیزیولوژی دستگاهها

 

 

آمار زیستی

 

اکولوژی گیاهی

 

اندیشه اسلامی 1 (برای آقایان)

 

آز مبانی زیست شناسی سلولی  ملکولی(02)

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی 2

چهار شنبه


 

 

 

 (آخرین به روز رسانی 1402/03/26)

برنامه امتحانی نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران

 

مقررات مربوط به امتحانات

1- حاضر شدن در جلسه امتحان راس ساعت مقرر

2- همراه داشتن کارت دانشجویی در جلسه امتحان و ارائه آن به مسئولین الزامی  است.

3- داشتن هرگونه نوشته؛ یادداشت؛ جزوه و کتاب و هر نوع کاغذ ( جز دفترچه امتحانی که در جلسه امتحان از طرف دانشکده داده می شود)  در جلسه امتحان خواه مربوط به سوال امتحانی باشد و خواه  نباشد و مورد استفاده دانشجو واقع شود یا نشود همچنین هر نوع اشاره و صحبت با یکدیگر بعد از توزیع سوال و نشان دادن ورقه های امتحان به یکدیگر باعث اخراج از جلسه امتحان و نمره صفر در آن درس منظور و  مراتب به کمیته انضباطی  دانشجویان گزارش خواهد شد.

4- همراه داشتن تلفن همراه در جلسه امتحان ممنوع است و باعث اخراج از جلسه امتحان و نمره صفر در آن درس منظور خواهد شد.

5-رعایت نکردن نظم و مقررات در جلسه امتحان باعث اخراج دانشجو از جلسه امتحان و داشتن نمره صفر در آن درس خواهد بود.