برنامه درسی و امتحانی دوره کارشناسی برنامه درسی و امتحانی دوره کارشناسی

برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران (آخرین به روز رسانی 1401/03/30)

ایام هفته

8-10

محل

10-12

محل

2-4

محل

4-6

محل

شنبه

4/4/1401

بیوشیمی متابولیسم (01) دکتر زرگر

بیوشیمی متابولیسم (03) دکتر صفریان

100

112و204

ریاضی عمومی 2

 100و112

بیوشیمی فیزیک

فیزیولوژی اعصاب و غدد

100

112

مبانی مهندسی ژنتیک

100

یکشنبه

5/4/1401

 

 

جلبک شناسی

 

112

باکتری شناسی پزشکی 2

 

112

 

 

دوشنبه

6/4/1401

فیزیولوزی سلول

حیوانات ازمایشگاهی ( ارشد)

جغرافیای جانوری ( ارشد )

112

100

204

شیمی عمومی 2

100و112و204

مبانی فیزیولوژی جانوری

100

اندامک ها : ساختار و ژنتیک

112

سه شنبه

7/4/1401

زیست شناسی تکوینی گیاهان( ارشد)

انگل میزبان ( دکتری )

100

112

جنین شناسی حانوری

112

فیزیولوزی گیاهی 2

112

میکروبیولوژی غذایی

112

چهارشنبه

8/4/1401

مبانی فیزیولوژی گیاهی

رده بندی معاصر ( دکتری)

 

100

112

آمار زیستی

. 100و112

 

بوم شناسی و تکامل

متون تخصصی گیاهی

100

112

اپی زنتیک

100

شنبه

11/4/1401

ویروس شناسی

رفتار شناسی جانوری

100

112

شیمی آلی 1

 

 

100و112

204

زیست شناسی پرتوی

سیستماتیک گیاهی 3

100

112

مبانی بیوانفورماتیک دکتر امینی نسب

 

112

 

یکشنبه

12/4/1401

بوم شناسی ملکولی گیاهی ( دکتری )

112

ژنتیک پایه (01) دکتر اینانلو

ژنتیک پایه (02) دکتر حسن زاده

112و204

100

کشت سلول و بافت

100

 

 

دوشنبه

13/4/1401

زیست شناسی سلولی و ملکولی 3

میکروبیولوژی دریا ( ارشد )

112

100

زیست شناسی جانوری

100

ریخت شناسی و تشریح گیاهی

حشره شناسی

100

112

قارچ شناسی

 

100

سه شنبه

14/4/1401

سیستماتیک گیاهی 1

112

فیزیولوزی میکروبی

100

جانورشناسی مهره داران

ژنتیک انسانی

112

100

فیزیولوزی تغذیه

 

112

چهارشنبه

15/4/1401

زیست فناوری میکروبی

مباحثی در ژنتیک

100

112

اکولوژی عمومی

 

100و112

 

زیست فناوری جانوری

تنوع زیستی و حفاظت

 

100

112

تجاری سازی در زیست فناوری

زیست شناسی سلولی : اسکلت سلولی

100

112

 

 

مقررات مربوط به امتحانات

1- حاضر شدن در جلسه امتحان راس ساعت مقرر

2- همراه داشتن کارت دانشجویی در جلسه امتحان و ارائه آن به مسئولین الزامی  است.

3-  داشتن هرگونه نوشته؛ یادداشت؛ جزوه و کتاب و هر نوع کاغذ ( جز دفترچه امتحانی که در جلسه امتحان از طرف دانشکده داده می شود)  در جلسه امتحان خواه مربوط به سوال امتحانی باشد و خواه  نباشد و مورد استفاده دانشجو واقع شود یا نشود همچنین هر نوع اشاره و صحبت با یکدیگر بعد از توزیع سوال و نشان دادن ورقه های امتحان به یکدیگر باعث اخراج از جلسه امتحان و نمره صفر در آن درس منظور و  مراتب به کمیته انضباطی  دانشجویان گزارش خواهد شد.

4-   همراه داشتن تلفن همراه در جلسه امتحان ممنوع است و باعث اخراج از جلسه امتحان و نمره صفر در آن درس منظور خواهد شد.

5- رعایت نکردن نظم و مقررات در جلسه امتحان باعث اخراج دانشجو از جلسه امتحان و داشتن نمره صفر در آن درس خواهد بود.