هیئت علمی گروه علوم گیاهی

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

 

دکتر کاظم مهدیقلی

استادیار- مدیر گروه

تلفن:

kmahdigholi@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

دکتر حسین آخانی سنجانی

استاد

تلفن: 61113638

hakhani@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

دکتر مریم رضائیان

استادیار

61113637

maryamrezayian@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

دکتر شاهین زارع مبارکه

استاد

تلفن: 61112482

shahinzarre@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

 

دکتر یاسمن سلمکی

دانشیار

تلفن: 61113316

ysalmaki@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

 

دکتر فریده عطار

استاد

تلفن: 61112968

faridehattar@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

 

آقای مسعود میرمعصومی

مربی

تلفن: 61112492

mirmasoumi@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

 

دکتر وحید نیکنام

استاد

تلفن: 61113637

niknamv@ut.ac.ir