ازمایشگاه-های-اموزشی - biology
- یک‌شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

آزمایشگاه های آموزشی زیست شناسی

آزمایشگاه آموزشی ژنتیک

مسئول آزمایشگاه: طیبه مینائی

شماره تلفن تماس: 61113390

پست الکترونیک: t_minaei@ut.ac.ir

در این آزمایشگاه مباحث مختلف ژنتیک ازجمله ژنتیک مندلی، ژنتیک انسانی، ژنتیک جمعیت و ژنتیک مولکولی در قالب آزمایشگاه های ژنتیک پایه، ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک برای دانشجویان گرایشهای مختلف زیست شناسی ارائه می گردد.

رئوس مطالب آزمایشگاه ژنتیک پایه:

-   آشنایی و استفاده از مدل ژنتیکی دروزوفیلا ملانوگاستر (مگس سرکه) به منظور:

بررسی نحوه توارث صفات

توارث وابسته به جنس

پیوستگی، کراسینگ اور و نقشه ژنی                                                   

بررسی کروموزوم پلی تن

بررسی عوامل جهش زا و موتاسیون

تاثیر متقابل ژن ها

 • میوز
 • مطالعه صفات کمی
 • بررسی کروماتین جنسی در انسان
 • ژنتیک گروه های خونی
 • رسم شجره نامه
 • بررسی فراوانی آللی و ژنوتیپی در جمعیت های مختلف

 

رئوس مطالب آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

 • استخراج اسید های نوکلئیک (DNA,RNA) از بافتهای مختلف
 • تعیین غلظت و خلوص محصولات
 • معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی اولیه و ثانویه DNA
 • طراحی پرایمر
 • واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)
 • الکتروفورز
 • RFLP
 • سنتز DNA مکمل
 • RT-PCR

 

 

رئوس مطالب آزمایشگاه مهندسی ژنتیک:

همسانه سازی ژنها (Cloning):

هضم آنزیمی

الکتروفورز

Ligation

ساخت سلول مستعد

غربالگری نمونه های نوترکیب

استخراج پلاسمید

 

آزمایشگاه بافت شناسی

مسئول آزمایشگاه

خانم دکتر افسانه فضیلی                
شماره تماس: 61113390
پست الکترونیک: af.fazili@ut.ac.ir
دانلود رزومه

 

 

 

 

معرفی آزمایشگاه بافت شناسی

 

بافت شناسی یکی از جالب ترین علوم امروزی است که با تکنولوژی پیشرفته اخیر بویژه نولید انواع مختلف میکروسکوپ های نوری والکترونی و اسکنینگ دسترسی دانشمندان را به این علم امکانپذیرمی سازد.فراگیری این علم برای دانشجویان گروه پزشکی و بیولوژی جهت درک سایر علوم نظیر فیزیولوژی و آسیب شناسی و بعضی علوم وابسته دیگر از ضروریات است.آشنایی باساختمان بدن انسان برای دانشجویان و دانش پژوهان لازم و ضروری می باشد.در آزمایشگاه بافت شناسی بخش های مختلف سلول وبافت شناسی عمومی و بافت شناسی اختصاصی یا اعضا مطالعه می گردد.  
                                                                                  
رئوس مطالب آزمایشگاه بافت شناسی به شرح ذیل است

 • سلول
 • بافت شناسی عمومی
 • بافت های پوششی
 • بافت های همبندی
 • بافت های عضلانی
 • بافت های عصبی


بافت شناسی اختصاصی

 • دستگاه اعصاب مرکزی
 • دستگاه گردش خون
 • دستگاه ایمنی
 • دستگاه پوششی بدن
 • دستگاه گوارش
 • دستگاه تنفس
 • دستگاه ادراری
   

آزمایشگاه میکروبیولوژی محیطی، میکروبیولوزی صنعتی و فرمانتور

مسئول آزمایشگاه:

آقای عباس عباسی روح اللهی
شماره تماس: 61113560
پست الکترونیک : abbasyr@ut.ac.ir   ،  abbasyr@gmail.com 
دانلود رزومه

 

 • آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی

فرایند تولید صنعتی محصولات میکروبی مشتمل بر سه مرحله فرایند بالا دستی، فرایند میان دستی، فرایند پایین دستی است، هدف این آزمایشگاه آموزش دانشجویان میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی با میکرو ارگانیسم های تولید کننده ترکیبات بیولوژیک فعال و نحوه جداسازی و خالص سازی آن ها از زیستگاه های طبیعی ، الگو های تخمیر در محیط کشت مایع و روش های استخراج محصول از محیط کشت می باشد . در این ارتباط دانشجویان بصورت عملی با فرایند تولید چند محصول بیوتکنولوژی که در صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و آرایشی صنعتی بسیار پر کاربرد هستند آشنا می شوند.     

 • جداسازی مخمر و تولید الکل 
 • جداسازی لوکونوستوک  و تولید دکستران
 • جداسازی موکور و تولید آسپارتیک اسید
 • جداسازی آسپرژیلوس و تولید سیتریک اسید
 • جداسازی باکتری های مولد اسید لاکتیک و تولید ماست
 • آشنایی با فرمانتور آزمایشگاهی

 

 • آزمایشگاه میکروبیولوژی محیطی

هدف این آزمایشگاه آشنا کردن دانشجویان با تنوع جمعیت های میکروبی و فیزیولوژی میکروارگانیسم های ساکن محیط های خاک، آب، هوا و رسوبات و پساب ها می باشد. همچنین ارتباطات و برهمکنش های میکروارگانیسم ها با همدیگر و سایر موجودات نظیر گیاهان مورد بررسی قرار می گیرد. در ارتباط با این  اهداف دانشجویان بصورت عملی و با روش های زیر به مطالعه میکروارگانیسم های محیطی می پردازند:

 • تهیه سریال رقت وشمارش و مطالعه تنوع میکروارگانیسم های آب و خاک بصورت ماکروسکوپی و میکروسکوپی
 • کشت میکروارگانیسم های بی هوازی مطلق و میکرو آئروفیل در خاک، آب و رسوب و لجن فعال
 • روش های ماکروسکوپی و میکروکوپی کشت و شناسایی باکتری های اکتینومیست بعنوان یکی از مهمترین جمعیت های میکروبی ساکن آب، خاک و رسوب
 • مطالعه چرخه های چرخه های بیوژئوشیمی( چرحه کربن، نیتروژن، گوگرد، فسفر)
 • میکروبیولوژی پساب و مراحل تصفیه پساب به روش زیستی

 

آزمایشگاه میکروبیولوژی ساختار و تنوع، فیزیولوژی میکروبی و میکروبیولوژی مواد غذایی

مسئول آزمایشگاه:

خانم مرجان استوار
شماره تماس: 61113560
پست الکترونیک: ostovar@ut.ac.ir ، mostovare@gmail.com
دانلود رزومه

 

 • آزمایشگاه های آموزشی میکروبیولوژی

در این آزمایشگاه  واحدهای عملی دوره  کارشناسی در گرایش های مختلف زیست شناسی و زیست فن آوری ارائه می شود. این واحدها عبارتند از میکروبیولوژی – تنوع و ساختار،  فیزیولوژی میکروبی،  میکروبیولوژی مواد غذایی، میکروبیولوژی صنعتی، میکروبیولوژی محیطی و باکتری شناسی پزشکی
همچنین در این آزمایشگاه برگزاری کارگاههای تخصصی میکروبیو لوژی و ارائه خدمات پژوهشی امکان پذیر است.

 

 •  آزمایشگاه میکروبیولوژی – ساختار و تنوع

این آزمایشگاه برای آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم اصلی میکروبیولوژی در زمینه ی  استریلیزاسیون  ، محیط کشت میکروبی  ، روش های کشت دادن ، مشاهدات ماکروسکوپی و درک ساختارهای اصلی میکروارگانیسم ها با مشاهدات میکروسکوپی می باشد. در این آزمایشگاه موضوعات زیر به طور عملی کار می شود.

o    معرفی سطوح ایمنی میکروارگانیسم ها و استریلیزاسیون
o    تهیه انواع محیط کشت عمومی و تخصصی
o    روش های مختلف کشت
o    بررسی مشخصات ماکروسکوپی و تنوع میکروارگانیسم ها
o    بررسی مشخصات میکروسکوپی و تنوع میکروارگانیسم ها
o    روش های نگهداری میکروارگانیسم ها
o    بیوآرت (طراحی های هنری بر روی آگار)

 

 

 

 • آزمایشگاه میکروبیولوژی- فیزیولوژی میکروارگانیسم ها

در این آزمایشگاه تنوع رفتار میکروارگانیسم ها در هنگام مواجهه با عوامل مختلف محیطی و همچنین مسیرهای فیزیولوژیک میکروارگانیسم ها جهت رشد و تامین انرژی مورد بررسی قرار می گیرد.

رئوس مطالب ارائه شده در این آزمایشگاه عبارتند از :

 • روش های شمارش میکروارگانیسم ها
 • بررسی خصوصیات متابولیسمی میکروارگانیسم ها
 • برسی خصوصیا ت فیزیولوژیک میکروارگانیسم ها
 • بررسی تاثیر عوامل محیطی بر روی میکروارگانیسم ها
 • بررسی تاثیر آنتی باکتریال ترکیبات  مختلف
 • تعیین MIC  ترکیبات آنتی سپتیک
 • کشت باکتری های بی هوازی

  

 

 

 • آزمایشگاه میکروبیولوژی غذایی

در این آزمایشگاه که برای بسیاری از دانشجویان مفید و کاربردی می باشد  به بررسی شاخص های آلوده کننده  مواد غذایی و نوشیدنی مطابق استانداردهای ملی ایران و بین المللی پرداخته می شود و در نهایت الگوی سالم تری برای انتخاب فراورده های غذایی به دست می آید. همچنین در این آزمایشگاه تاثیر آنتی باکتریال بسیاری از عصاره های طبیعی و سنتزی  بر روی کاهش آلودگی مواد غذایی کار می شود.

رئوس مطالب ارائه شده در این آزمایشگاه عبارتند از:

 • روش های نمونه برداری مواد غذایی
 • استانداردهای میکروبی مواد غذایی
 • آزمون های کنترل کیفی مواد غذایی و آب و پساب
 • جستجوی شاخص های فاسد کننده در مواد غذایی
 • جستجوی شاخص های بیماریزا در مواد غذایی
 • پروبیوتیک ها

 

آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری

مسئول آزمایشگاه:

خانم دکتر لادن دلفی
شماره تماس: 61112626
پست الکترونیک: ldelphi@ut.ac.ir
دانلود رزومه

               

معرفی آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری

 

آزمایشگاه های آموزشی بخش فیزیولوژی جانوری عبارتند از: مبانی فیزیولوژی، فیزیولوژی اندام ها و فیزیولوژی اعصاب و غدد.
این آزمایشگاه ها برای آموزش روش های تحقیقاتی پایه در مباحث مختلف فیزیولوژی به دانشجویان رشته های مختلف زیست شناسی در مقطع کارشناسی طراحی شده اند. از مهمترین مباحثی که در این آزمایشگاه ها مورد توجه قرار می گیرد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • بررسی و عملکرد نقل و انتقالات سلولی با تاکید بر نقش غشا سلول
 • فیزیولوژی قلب و عروق با استفاده از مدل های حیوانی
 • چگونگی انقباضات عضلات اسکلتی و قلبی در شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیک با برررسی دخالت سیستم های نوروترنسمیتری
 • فیزیولوژی تنفس و بررسی عملکرد سیستم تنفس در شرایط فیزیولوژیک
 • طراحی مدل های جانوری جهت مطالعه انواع رفلکس های نخاعی با استفاده از محرک های مناسب
 • سنجش بیوشیمیایی مایعات زیستی (خون، ادرار، بزاق) با استفاده از روش های آزمایشگاهی جهت شناسایی انواع متغیرهای زیستی که نشانگر عملکرد فیزیولوژیک سیستم های دفعی و اندوکرین می باشند.
 • چگونگی و نحوه عملکرد سیستم های حسی با تاکید بر حواس ویژه در انسان
 • مطالعات آناتوموفیزیولوژی برخی از مهمترین ارگان های بدن در مدل های حیوانی مانند:

الف- مغز با تاکید بر شناسایی انواع سایتهای مرتبط با اعمال فیزیولوژیکی
ب- قلب جهت بررسی گردش های سیستمیک و ششی خون در حفرات قلبی و عروق مرتبط با آن
ج دستگاه های تولید مثلی نر و ماده با تاکید بر تولید سلول های جنسی

 

آزمایشگاه جانورشناسی

آزمایشگاه بیوشیمی ساختار و متابولیسم

مسئول آزمایشگاه

خانم نازنین عندلیب
شماره تماس: ۶۱۱۱۲۴۷۶
پست الکترونیک : andalib2727@ut.ac.ir
دانلود رزومه

معرفی آزمایشگاه بیوشیمی ساختار و متابولیسم

آزمایشگاه آموزشی بیوشیمی ساختار و متابولیسم از آزمایشگاه‌های بخش زیست شناسی سلولی – مولکولی دانشکده زیست شناسی است دانشجویان تمام گرایش‌های دوره با روش‌های پایه در مباحث مختلف بیوشیمی آشنا می شوند.

رئوس مطالب آزمایشگاه بیوشیمی ساختار و متابولیسم به شرح ذیل است

 • محلول سازی
 • شناسایی کربوهیدرات به روش کیفی و کمی
 • شناسایی لیپید به روش کیفی و کمی
 • شناسایی پروتئین به روش کیفی و کمی
 • آشنایی با باورها و اندیکاتورها
 • شناسایی اسید نوکلئیک
 • روش‌های مختلف کروماتوگرافی (کاغذی، لایه نازک، ستونی)
 • استخراج ارگانل های سلولی
 • مطالعه اثر فیزیکوشیمیایی روی فعالیت آنزیم

 

آزمایشگاه ایمنی شناسی

مسئول آزمایشگاه

خانم نازنین عندلیب
شماره تماس: ۶۱۱۱۲۴۷۶
پست الکترونیک : andalib2727@ut.ac.ir

 

معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه آموزشی ایمنی شناسی از آزمایشگاه‌های بخش میکروبیولوژی بوده که دانشجویان کارشناسی رشته های میکروبیولوژی و زیست شناسی سلولی و مولکولی واحد عملی درس ایمنی شناسی را در آن آموزش می بینند. در این آزمایشگاه، دانشجویان با روش‌های تشخیص و شناسایی بیماری‌های سیستم ایمنی آشنا می شوند.

رئوس مطالب ارائه شده در این آزمایشگاه:

 • آشنایی و شناسایی سلول‌های خونی
 • شناسایی بیماری تب مالت
 • شناسایی بیماری تیفوئید
 • شناسایی آرتریت روماتوئید
 • آشنایی با اساس روش‌های الایزا ELISA ، اندازه گیری به استفاده از رادیوایزوتوپ ها RIA، ایمونوفلوروسنت ، لومینسنت
 • شناسایی پروتئین مرحله حاد بیماری

آزمایشگاه گیاه شناسی عمومی

مسئول آزمایشگاه

خانم خدیجه عرب سلمانی
شماره تماس: 61113321
پست الکترونیکی: kharabsalmani@ut.ac.ir
دانلود رزومه

               

معرفی آزمایشگاه گیاه شناسی عمومی

 

دروس عملی ارائه شده در این آزمایشگاه

 • زیست گیاهی ساختار و تنوع
 • تشریح و ریخت شناسی گیاهی
 • سیستماتیک گیاهی
 • اکولوژی عمومی

هدف از برگزاری این آزمایشگاه ها آشنایی دانشجویان با ساختارهای تشریحی و ریخت شناسی گیاهان پست تا گیاهان عالی می باشد شامل:

 • آشنایی با ساختار تشریحی و ریخت شناسی جلبک
 • آشنایی با ساختار تشریحی و ریخت شناسی هپاتیک و خزه
 • آشنایی با ساختار تشریحی و ریخت شناسی نهانزادان آوندی
 • آشنایی با ساختار تشریحی و ریخت شناسی گیاهان تک لپه
 • آشنایی با ساختار تشریحی و ریخت شناسی گیاهان دو لپه
 • آشنایی با روش جمع آوری گیاهان وتهیه نمونه جهت نگهداری در هرباریوم
 • آشنایی با روشهای شناسایی گیاهان جمع آوری شده و یافتن نام علمی گیاه با کمک کلید شناسایی
 • آشنایی با روشهای برش گیری و رنگ آمیزی بافت های گیاهی و تهیه مهای میکروسکوپی
 • بررسی مهای میکروسکوپی و شناسایی بافتهای گیاهی

آزمایشگاه آموزشی سلولی مولکولی

مسئول آزمایشگاه: سیده خورشید حیدری

شماره تلفن تماس: 02161113390

پست الکترونیکی: sunheuydari@ut.ac.ir

سلول به عنوان واحد سازنده بدن تمام موجودات زنده - با ساختارها و عملکردهای بسیار پیچیده و خاص - یکی از مباحث اصلی علوم زیستی است.

در آزمایشگاه آموزشی سلولی مولکولی تمرکز بر روی سلول است . به طور کلی (با رویکرد آموزشی) بعضی ساختار ها و همچنین  وظایف و عملکرد های سلول و نیزچندین تکنیک جهت بررسیهای سلولی به دانشجویان مقطع کارشناسی تمام گرایشهای زیست شناسی ارائه می شود.

دراین آزمایشگاه  آموزشی  سلول از جنبه های مختلف مورد بررسی قرارمی گیرد و در ضمن چندین روش کلاسیک و کاربردی جهت بررسی های سلولی آموزش داده میشود

یکی از تجهیزات اصلی این آزمایشگاه میکروسکپ نوری است که با قدرت تفکیک مشخص آن میتوان ساختارها و فعالیت های سلولی را به میزان قابل توجهی بررسی و مطالعه کرد.

مهم ترین مطالب مورد بررسی در این آزمایشگاه:

آشنایی و کار عملی با میکروسکپ نوری

معرفی میکروسکپ های نوری و غیر نوری تحقیقاتی

بررسی کلی  چند نوع سلول تیپیک زیر میکروسکپ نوری

تکنیک شمارش سلولی

تکنیک های میکرومتری

تهیه اسمیراز خون و بررسی هماتولوژیک

بررسی چند اندامک سلولی با تکنیک رنگ آمیزی حیاتی

تهیه نمونه و بررسی فرایند میتوز

هیستوتکنیک