اعضای شورای جذب هیأت علمی دانشکده زیست شناسی

 • دکتر محمد علی آموزگار

 • دکتر مهران حبیبی رضایی

 • دکتر حسن رحیمیان

 • دکتر شاهین زارع

 • دکتر بهمن زینلی

 • دکتر رضا ندرلو

 • دکتر وحید نیکنام

مراحل جذب هیئت علمی

 • دریافت درخواست اعلام نیاز بخش ها 
 • بررسی و ارسال درخواست به ریاست پردیس علوم
 • شرکت در فراخوان جذب هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات، فن آوری و اعلام آگهی در سایت دانشکده 
 • دریافت درخواست متقاضیان ثبت نام شده در فراخوان جذب هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات، فن آوری
 • بررسی درخواست متقاضیان در شورای جذب هیئت علمی دانشکده