رشته های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

 

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

    سرفصل کارشناسی ارشد     سرفصل دکتری      
زیست شناسی سلولی و مولکولی کارشناسی ارشد و دکتری

pdf

pdf

زیست شناسی جانوری - گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی

کارشناسی ارشد و دکتری

pdf

pdf

زیست شناسی جانوری - گرایش فیزیولوژی جانوری کارشناسی ارشد و دکتری

pdf

pdf

زیست شناسی جانوری - گرایش بیوسیستماتیک جانوری کارشناسی ارشد و دکتری

pdf

pdf

زیست شناسی گیاهی - گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد و دکتری

pdf

pdf

زیست شناسی گیاهی - گرایش سیستماتیک و بوم شناسی کارشناسی ارشد و دکتری

pdf

pdf

زیست شناسی دریا - گرایش جانوران دریا کارشناسی ارشد

pdf

 

میکروبیولوژی کارشناسی ارشد و دکتری

pdf

pdf

زیست فن آوری میکروبی کارشناسی ارشد و دکتری

pdf

pdf

ژنتیک کارشناسی ارشد

pdf

 

انسان شناسی زیستی کارشناسی ارشد

pdf

 

فناوری سلول های بنیادی و بازسازی بافت کارشناسی ارشد

pdf