هیئت علمی بخش زیست شناسی سلولی و مولکولی هیئت علمی بخش زیست شناسی سلولی و مولکولی

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

 

دکتر نسرین معتمد

استاد - مدیر بخش

تلفن: 61112472

nmotamed@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

بیوانفورماتیک

دکتر مهریار امینی نسب

دانشیار

تلفن: 61112293

amininasab@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

 • ژنتیک پزشکی
 • ژنتیک ملکولی
 • سلول های بنیادی
 • زیست شناسی تفاوت های جنسیتی
 • امیکس

دکتر کلثوم اینانلو

استادیار

تلفن: 61113237

inanloo@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

بیوتکنولوژی پروتئین

دکتر مهران حبیبی رضائی

استاد

تلفن: 61113214

mhabibi@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

 ژنتیک و اپی ژنتیک سلول های بنیادی و بیماری های انسانی
 • اپی ژنتیک
 • بیماری های خود ایمنی
 • دیابت
 • آرتریت روماتویید

دکتر وحیده حسن زاده

استادیار

تلفن: 61112476

vhassanzadeh@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

 

دکتر سید جلال زرگر

دانشیار

تلفن: 61113646

zargar@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

دکتر شاهرخ صفریان

دانشیار

تلفن: 61113312

ssafarian@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

 • عدم تنظیم مسیرهای پیام رسانی سلولی در سرطان های انسانی
 • تنظیم مسیر پیام رسانی Wnt Signaling توسط Heterotrimeric G-proteins

دکتر سید محمود عرب نجفی

دانشیار

تلفن: 61113648

smarabnajafi@ut.ac.ir