وظایف معاونت آموزشی وظایف معاونت آموزشی

وظایف معاونت آموزشی

  • ثبت نام، نظارت و مشاوره تحصیلی دانشجویان کارشناسی
  • ارزشیابی و به روز کردن سرفصل درس ها
  • تعیین و نظارت برنامه آموزشی و امتحانی
  • برگزاری شورای آموزشی دانشکده
  • بررسی ارزشیابی دانشجویان از درس ها

دفتر آموزش دفتر آموزش

مسئول: آقای سید محمد رضایی

شماره تماس: 61113732

پست الکترونیک: academic.bio@ut.ac.ir