وظایف معاونت آموزشی

وظایف معاونت آموزشی

  • ثبت نام، نظارت و مشاوره تحصیلی دانشجویان کارشناسی

  • ارزشیابی و به روز کردن سرفصل درس ها

  • تعیین و نظارت برنامه آموزشی و امتحانی

  • برگزاری شورای آموزشی دانشکده

  • بررسی ارزشیابی دانشجویان از درس ها

دفتر آموزش

مسئول: خانم فرزانه بانی

شماره تماس: 61112498

پست الکترونیک: academic.bio@ut.ac.ir