مدیریت دانشکده

رئیس دانشکده زیست شناسی

دکتر مهران حبیبی رضائی

شماره تماس: 61113314

ایمیل:mhabibi@ut.ac.ir

dean.bio@ut.ac.ir

معاون آموزشی دکتر کاظم مهدیقلی
شماره تماس: 61113314
ایمیل: kmahdigholi@ut.ac.ir
 
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دکتر جواد حامدی
شماره تماس: 61113314
ایمیل: jhamedi@ut.ac.ir
 
مسئول روابط بین الملل

دکتر معصومه جان نثار

تلفن: 61113636

jannesar@ut.ac.ir

 

مدیر مسئول سایت

دکتر مریم یاوری بافقی

تلفن:

yavaribafghi@ut.ac.ir

 

 

دفتر دانشکده زیست شناسی

مسئول: آقای میرمحمدی

شماره تماس:  61113314

(این شماره مختص دفتر مدیریت است لطفا دانشجویان گرامی برای امور آموزشی صرفا با شماره 61112498 تماس حاصل فرمایند.)

پست الکترونیک: biology@khayyam.ut.ac.ir     secretary.bio@ut.ac.ir