مدیریت دانشکده

رئیس دانشکده زیست شناسی

دکتر مهران حبیبی رضائی

شماره تماس: 61113314

ایمیل:mhabibi@ut.ac.ir

dean.bio@ut.ac.ir

معاون آموزشی دکتر قمرتاج حسین
شماره تماس: 61113314
ایمیل: ghossein@ut.ac.ir
 
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دکتر جواد حامدی
شماره تماس: 61113314
ایمیل: jhamedi@ut.ac.ir
 

 

دفتر دانشکده زیست شناسی

مسئول: خانم مریم هاشمی

شماره تماس: 61113314

پست الکترونیک: biology@khayyam.ut.ac.ir     secretary.bio@ut.ac.ir