استاد راهنمای دانشجویان دوره کارشناسی رشته های زیست شناسی

وظایف استاد راهنما

 • آشنا نمودن دانشجویان با مقررات، مصوبات و آئین نامه های آموزشی و دانشجویی
 • مسئولیت حسن انتخاب و کنترل دروس اخذ شده دانشجو بر اساس سرفصل، برنامه زمانبندی، رعایت پیش نیازها، معدل دانشجو و تایید دروس اختیاری انتخاب شده توسط دانشجو
 • تصمیم گیری در مورد تعداد واحدهای مجاز هر دانشجوی مشروط شده بر اساس مقررات
 • پیشنهاد و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء تحصیلی دانشجو به شورای آموزش
 • کشف استعداد های دانشجو و تقویت آنها
 • ارائه پیشنهاد برای حل مشکلات آموزشی دانشجویان در چار چوب مقررات و حدود وظایف
 • تایید درخواست های دانشجویان برای حذف و اضافه و حذف اضطراری  واحدهای درسی
 • بررسی پرونده های آموزشی دانشجو و ارائه راهکارهای مناسب ارتقاء تحصیلی به کارشناس آموزش دانشکده در چارچوب مقررات و حدود وظایف
 • تایید و امضاء فرم تطبیق واحد دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل و ارائه به معاون آموزشی دانشکده
 • بررسی و اظهار نظر تقاضای دانشجویان در خصوص مرخصی
 • راهنمایی دانشجو جهت استفاده از خدمات فرهنگی، رفاهی و آموزشی
 • همکاری با مرکز مشاوره پردیس جهت رفع مشکلات ایشان
 • ایجاد زمینه های لازم جهت بهبود وضعیت تحصیلی، کشف ذوق علمی و عضویت دانشجویان در کانون ها و انجمن های علمی و فرهنگی دانشجویی
 • اختصاص حداقل 2 ساعت وقت در هفته جهت راهنمایی دانشجویان در محل معین
 • حضور تمام وقت در زمان ثبت نام، حذف و اضافه، حذف اضطراری و ایام امتحانات

 

استاد راهنمای دانشجویان دوره کارشناسی رشته های زیست شناسی

سال ورودی

زیست شناسی سلولی ملکولی

میکروبیولوژی

زیست فناوری

علوم جانوری

علوم گیاهی

1393

دکتر علی فرازمند

دکتر احسان عارفیان

دکتر فاطمه محمدی پناه

دکتر مرجان سیدی

دکتر محسن فلاحتی

1394

دکتر وحیده حسن زاده

دکتر محمد علی آموزگار

دکتر جواد حامدی

دکتر حسن رحیمیان

دکتر شاهین زارع مبارکه

1395

دکتر الهه الهی و دکتر سید محمود عرب نجفی

 

 

دکتر حمید مقیمی

دکتر قمرتاج حسین

دکتر نیما یزدان بخش

1396

دکتر نسرین معتمد

دکتر جواد حامدی

دکتر جواد حامدی

دکتر فرنوش عطاری

دکتر یاسمن سلمکی

1397

دکتر مهریار امینی نسب

دکتر نسیم کاشف

دکتر فاطمه محمدی پناه

دکتر بهمن زینلی

آقای مسعود میرمعصومی

1398

دکتر کلثوم اینانلو دکتر احسان عارفیان دکتر حمید مقیمی دکتر مرجان سیدی دکتر فریده عطار

1399

دکتر سید محمود عرب نجفی دکتر محمدعلی آموزگار دکتر جواد حامدی دکتر سید محمد هادی علوی دکتر کاظم مهدیقلی

1400

دکتر حسن زاده دکتر کاشف دکتر محمدی پناه دکتر رضایوف دکتر سلمکی

1401

دکتر معتمد دکترعارفیان دکتر مقیمی دکتر سیدی دکتر زارع